Podmienky prijatia do  Domova sociálnych služieb Social.Trans, n.o. 

Poskytovanie sociálnej služby, ako i postup prijímania klientov do zariadenia sociálnych služieb je v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  

Poskytovanie  sociálnej služby a starostlivosti v Domove sociálnej  služby 

V DSS, Domove sociálnych služieb, sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3   (zákona č. 448/2008 o sociálnych službách).   

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva na príslušnom  vyššom územnom celku.

Ako postupovať pri umiestnení klienta: 

 1. Žiadateľ si podáva žiadosť o posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby na príslušnom vyššom územnom celku. 
 2. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku sa vyhotoví posudok, o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje: 
  • stupeň odkázanosti  fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 
  • znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách, 
  • návrh druhu sociálnej služby, 
  • a  určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu. 
 3. Po vydaní „Rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby“ a nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia si podáva žiadateľ „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“, ktorá sa uzatvára s príslušným zariadením sociálnych služieb, kde chce byť žiadateľ umiestnený.

Pri prijatí do Domova sociálnej služby je nevyhnutné priniesť: 

 • osobné ošatenie (označené menom) 
 • hygienické veci 
 • lieky na 3 dni      
 • občiansky preukaz 
 • preukaz poistenca 
 • zdravotný záznam 
 • hotovosť na zaplatenie prvej úhrady za poskytované služby 
 • preukaz ZŤP (ak je vlastníkom) 
 • rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je klient pozbavený spôsobilosti pre právne úkony 
 • rozhodnutie sociálnej poisťovne o určení osobitného príjemcu (ak je klientovi určený)

V  Domove sociálnych služieb, Social.Trans, n.o., a podľa §35 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa:

 1. poskytuje: 
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
  • sociálne poradenstvo 
  • sociálna rehabilitácia 
  • ubytovanie 
  • stravovanie 
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 
  • osobné vybavenia
 2. zabezpečuje:  
  • rozvoj pracovných zručností 
  • pomoc pri pracovnom uplatnení 
  • záujmová činnosť 
 3. utvárajú podmienky na 
  • vzdelávanie 
  • úschovu cenných vecí

Ubytovanie: Je zabezpečené v 1 – 3 posteľových izbách. Súčasťou každej izby je nábytok a doplnky. 

Každý obyvateľ si môže do zariadenia priniesť pár vecí, ktoré mu pripomínajú vlastný domáce prostredie (napr. obraz, prestieranie, náboženské relikvie a pod.), prípadne vlastný elektrospotrebič (varná kanvica, holiaci strojček). V každej obývacej bunke je kúpeľňa a sociálne zariadenie (WC). 

Stravovanie: je poskytované v zmysle platných predpisov o spoločnom stravovaní v rozsahu jednotlivých diét:  

V zariadení sa podávajú dva druhy stravy: 

 • racionálna strava sa podáva 5x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera 
 • diabetická strava sa podáva 6x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, večera II   

Mobilní obyvatelia sa stravujú v jedálni, imobilným sa strava vynáša priamo k lôžku. 

Každý mesiac zasadá stravovacia komisia, kde majú možnosť všetci obyvatelia, ktorí majú záujem vyjadriť si svoje pripomienky, prípadne podať návrhy pri zhotovovaní jedálneho lístka.

Ďalšie činnosti zahŕňajú utváranie podmienok na  

Základné sociálne poradenstvo je poskytované sociálnymi pracovníčkami. 

Kultúrna činnosť:  rôzna 

Pracovná činnosť: 

Ergoterapia, je to vlastne liečba prácou, vykonávajú sa rôzne aktivity, ktoré: 

 • umožňujú udržiavanie a rozvoj jemnej motoriky  
 • maľovanie, modelovanie, písanie  
 • zhotovovanie rôznych ozdôb 
 • precvičovanie pamäti – básničky piesne , násobilka, počítanie peňazí 
 • precvičovanie samoobslužných prác

 

 


Kontakty
Social.Trans, n.o.
Jarná 23
053 61 Spišské Vlachy 
Tel.: +421 (0) 53 4298 865 
Fax: +421 (0) 53 4298 866 
e-mail:  direktor@socialtrans.sk
Riaditeľ
Riaditeľ: Ing. Pribičko Ľuboslav
Tel.: +421 (0) 53 4298 867
Mobil:  0903 608 245
e-mail:  direktor@socialtrans.sk
CMSimple plugin: Google Maps© simpleSolutions
Európsky fond sociálneho rozvoja
Na financovaní
Social.Trans, n.o.
sa spolupodieľa
Košický samosprávny kraj