Dokumenty

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Social.Trans, n.o. na svojom webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. , predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Názov: Social. Trans, n. o.
Sídlo: Jarná 23, 053 61 Spišské Vlachy
IČO: 35581654
DIČ: 2022224732
Telefón: 053/4298865
e-mail: direktor@socialtrans.sk
 • Základné
 • Povinne zverejňované

  Povinne zverejňované

  • Evidencia ekonomicky oprávnených nákladov v DSS
   Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
   Súbor PDFEON-DSS-2014.pdf57 KB27.02.20158
   Súbor PDFEON-DSS-2015.pdf444 KB29.02.20161
   Súbor PDFEON-DSS-2016.pdf84 KB28.02.20171
   Súbor PDFEON-DSS-2017.pdf438 KB28.02.20181
   Súbor PDFEON-DSS-2018.pdf89 KB28.02.20191
  • Evidencia ekonomicky oprávnených nákladov v ZPB
   Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
   Súbor PDFEON-ZPB-2014.pdf57 KB28.02.20151
   Súbor PDFEON-ZPB-2015.pdf443 KB28.02.20161
   Súbor PDFEON-ZPB-2016.pdf85 KB28.02.20171
   Súbor PDFEON-ZPB-2017.pdf439 KB28.02.20181
   Súbor PDFEON-ZPB-2018.pdf88 KB28.02.20191
  • Žiadosti o poskytovanie sociálnych služieb
   Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
   Súbor PDFEvidencia žiadostí o poskytnutie služby v DSS.pdf34 KB15.11.20171
   Súbor PDFEvidencia žiadostí o poskytnutie služby v ZPB.pdf91 KB07.05.20191
  • Zmluvy
  • Súhrnné správy
   • 2011
    Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
    Súbor PDFSúhrnná správa 2-2011.pdf172 KB01.07.20111
    Súbor PDFSúhrnná správa 3-2011.pdf171 KB03.10.20111
     
   • 2012
    Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
    Súbor PDFSúhrnná správa 2-2012.pdf171 KB02.07.20121
    Súbor PDFSúhrnná správa 3-2012.pdf172 KB02.01.20131
   • 2013
    Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
    Súbor PDFSúhrnná správa 1-2014.pdf25 KB01.04.20141
    Súbor PDFSúhrnná správa 2-2014.pdf23 KB30.06.20141
    Súbor PDFSúhrnná správa 3-2014.pdf25 KB01.10.20141
    Súbor PDFSúhrnná správa 4-2014.pdf26 KB01.01.20151
   • 2014
   • 2015
    Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
    Súbor PDFSúhrnná správa 3-2015.pdf195 KB02.10.20151
    Súbor PDFSúhrnná správa 4-2015.pdf198 KB05.01.20161
   • 2016
    Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
    Súbor PDFSúhrnná správa 1-2016.pdf199 KB01.04.20161
   • 2017
    Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
    Súbor PDFSúhrnná správa 1-2017.pdf133 KB16.05.20171
    Súbor PDFSúhrnná správa 2-2017.pdf182 KB03.07.20171
    Súbor PDFSúhrnná správa 3-2017.pdf194 KB02.10.20171
   • 2018
    Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
    Súbor PDFSúhrnná správa 1-2018.pdf123 KB07.04.20181
    Súbor PDFSúhrnná správa bez EKS 2-2018.pdf34 KB02.07.20181
    Súbor PDFSúhrnná správa bez EKS 3-2018.pdf125 KB01.10.20181
    Súbor PDFSúhrnná správa EKS 2-2018.pdf34 KB02.07.20181
    Súbor PDFSúhrnná správa EKS 3-2018.pdf132 KB01.10.20181
    Súbor PDFSúhrnná správa IV. 2018.pdf56 KB10.01.20191
   • 2019
    Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
    Súbor PDFSúhrnná správa I. 2019.pdf68 KB11.04.20191
    Súbor PDFSúhrnná správa II. 2019 EKS.pdf65 KB04.07.20191
    Súbor PDFSúhrnná správa II. 2019.pdf66 KB04.07.20191
  • Výročné správy
   Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
   Súbor PDFvýročná správa za rok 2016.pdf2081 KB31.03.20171
   Súbor PDFVýročná správa za rok 2017.pdf3460 KB26.03.20181
   Súbor PDFVýročná správa za rok 2018.pdf3620 KB28.03.20191
    
  • Faktúry
   • 2018
    Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
     
   • 2019
    Názov súboruVeľkosťZverejnenéČítané
    Súbor PDF01-2019.pdf67 KB31.01.20191
    Súbor PDF02-2019.pdf69 KB28.02.20191
    Súbor PDF03-2019.pdf72 KB31.03.20191
    Súbor PDF04-2019.pdf82 KB30.04.20191
    Súbor PDF05-2019.pdf76 KB31.05.20191
    Súbor PDF06-2019.pdf73 KB30.06.20191
    Súbor PDF07-2019.pdf79 KB08.08.20191
    Súbor PDF08-2019.pdf71 KB30.08.20191
    Súbor PDF09-2019.pdf75 KB30.09.20191
    Súbor PDF10-2019.pdf78 KB31.10.20191
    Súbor PDF11-2019.pdf66 KB02.12.20191
    Súbor PDF12-2019.pdf82 KB13.01.20201
     
 • Ochrana osobných údajov

  Social.Trans, n.o. , Jarná 23, 053 61 Spišské Vlachy

  ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

  podľa článku 13 a príslušných odôvodnení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

   

  Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie,  prijímateľov, žiadateľov a podobne) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia.

  Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

  1. Vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom, ako aj prístup k jej osobným údajom a ďalším informáciám.
  2. Opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa jej týkajú.
  3. Vymazanie (tzv. zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú ak je splnený jeden z dôvodov uvedený v čl. 17 nariadenia, napríklad ak:
  • už ich prevádzkovateľ nepotrebuje,
  • ich prevádzkovateľ spracúva nezákonne,
  1. Obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený jeden z prípadov uvedený v čl. 18 nariadenia,
  2. Prenesenie údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak je to technicky možné, ak sa spracúvanie zakladá na:
  • súhlase, výslovnom súhlase alebo zmluve,
  • je vykonávané automatizovanými prostriedkami spracúvania.
  1. Na základe námietky ukončenie spracúvania, napr. ak sú spracúvané osobné údaje dotknutej osoby na marketingové účely alebo z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie.
  2. Aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne ovplyvňujú.
  3. Právo za určitých okolností žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania. Dotknutá osoba môže vyjadriť svoje stanovisko a napadnúť takéto rozhodnutie prevádzkovateľa.

  Social.Trans, n.o. Jarná 23, 053 61 Spišské Vlachy prijal ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne.

  V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

  V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na našu mailovú adresu : direktor@socialtrans.sk alebo telefonicky:  053 429 88 65.

  Ak vašim právam prevádzkovateľ nevyhovie alebo máte podozrenie, že došlo alebo dochádza k porušeniu Vašich práv môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov ako sťažnosť na dozorný orgán ktorým je:

  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

  Hraničná 12

  820 07 Bratislava 27

  Tel. číslo: +421232313214

  e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk


Kontakty
Social.Trans, n.o.
Jarná 23
053 61 Spišské Vlachy 
Tel.: +421 (0) 53 4298 865 
Fax: +421 (0) 53 4298 866 
e-mail:  direktor@socialtrans.sk
Riaditeľ
Riaditeľ: Mgr. Pavol Maliňák
Tel.: +421 (0) 53 4298 867
Mobil:  0903 608 245
e-mail:  direktor@socialtrans.sk
CMSimple plugin: Google Maps© simpleSolutions
Európsky fond sociálneho rozvoja
Na financovaní
Social.Trans, n.o.
sa spolupodieľa
Košický samosprávny kraj