Social.Trans, n.o.

je nezisková organizácie, ktorej poslaním je poskytovanie verejne prospešných služieb vsúlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a ozmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) vznení neskorších predpisov:

Celý areál i zariadenie je od svojho vzniku v štádiu neustáleho rozvoja a modernizácie vo všetkých svojich oblastiach. Jediným cieľom týchto rozvojových a modernizačných snažení je sústavné zvyšovanie kvality života klientov, rozširovanie možnotí ich sociálnej integrácie a inklúzie. Rovanký dôraz sa pritom kladie zo strany vedenia organizácie na skvalitňovanie profesionálnych kvalít zamestnancov i kvality materiálneho vybavenia.

Naše poslanie nemá pevne stanovený cieľ, ktorý by sa mal alebo dal dosiahnuť k nejakému pevnému dátumu. Máme však jasnú víziu a z nej vyplývajúci cieľ sa denne, s každým úspechom i problémom neustále posúva, čím pred nás kladie denne nové výzvy. A to je hlavná sila, ktorá nás poháňa v našej práci.

Prečítajte si aktualizované Zásady ochrany osobných údajov.

 

V súlade s požiadavkami zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb si Vás dovoľujeme osloviť o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je zistiť Vašu spokojnosť resp. nespokojnosť s poskytnutými informáciami na webstránke nášho zariadenia.
Stiahnuť/Vyplniť dotazník
Vyplnený dotazník pošlite na direktor@socialtrans.sk